Betoog Gezondheidsbeleid

Lokale paragraaf gezondheidsbeleid 2016-2019

Voorzitter,

Het voorliggende gezondheidsbeleid stemt ons over het algemeen positief, we hebben echter nog wel enkele vragen en opmerkingen over een aantal punten.

Er wordt gesteld dat de budgetten toereikend zijn, iets wat altijd goed is om te lezen. Maar daarna wordt geschreven dat het verkeersbeleidsplan te zijner tijd nog om extra middelen ter bevordering van elektrisch fietsen vraagt. Graag zouden we van de portefeuillehouder hier wat meer over willen horen, in welke zin heeft dit invloed op de begroting en wat zijn de verwachting t.a.v. het verkeersbeleidsplan op dit onderwerp? [1] Als elektrisch fietsen bijdraagt aan het verlagen van het autogebruik kan dit een positieve invloed hebben op de volksgezondheid, maar wanneer het ten koste gaat van het aantal reguliere fietsers is een dergelijke bevordering in onze ogen onzin.

Daarnaast een onderwerp wat me zelf bezighoud, het overgewicht in Sliedrecht. Er wordt gesteld dat overgewicht veel zou voorkomen, maar de cijfers in Sliedrecht zijn gelijk of lager dan rest van de regio, is dit niet iets waar we als gemeente wat trotser over mogen zijn, in plaats van de negatieve toonzetting die nu gebruikt wordt? [2] Daarnaast staat in het stuk de doelstelling om het percentage jeugdigen met overgewicht niet verder toe te laten nemen de komende periode. Wanneer er over de algehele lijn een stijging wordt verwacht is dat een mooi streven, maar we vragen ons af wat de gevolgen voor dit stuk zouden zijn als we ons als doel stellen het overgewicht te verminderen? Zou dit realistisch kunnen zijn en wat voor gevolgen heeft dit voor de uitvoering en financiën?

Tot slot, Dupont. Een buitengewoon complexe zaak, waar de gemeente weinig directe invloed op heeft. We waarderen de inzet van de verantwoordelijk wethouder om de gemeenteraad zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen aan de overkant. Dat het onderwerp nu ook landelijk steeds prominenter op de agenda komt te staan stemt ons tevreden. We gaan ervan uit dat het college zich onverminderd blijft inzetten om alle beschikbare informatie te delen met deze gemeenteraad en de inwoners van Sliedrecht.


Preventie en handhavingsplan Alcohol 2016-2019

Voorzitter,

Ook over dit stuk kunnen we kort zijn, we kunnen ons vinden in de uitgangspunten en de algehele doelstellingen die beschreven staan in dit stuk. Wel zou ik de portefeuillehouder willen vragen nog even naar het raadsvoorstel te kijken. Er wordt in de inleiding voornamelijk gesproken over drugsbeleid, terwijl dit volgens mij toch echt gaat om het alcoholbeleid. Wat heeft het drugsbeleid met het alcoholbeleid van doen?  Graag zouden we dit meer gescheiden willen zien.

Het is goed om te zien dat er zowel in Sliedrecht als in de rest van de regio een dalende trend te zien is in het alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar. Dit brengt ons naar de doelen die opgesteld staan in dit stuk. Geweldig om ook hier weer te zien dat er sprake is van een ambitieus college. De ambities en doelen die hier gesteld worden zijn verdergaand dan in de regio, en dat is positief. Echter roepen de gestelde percentages nog wel een vraag op; op welke wijze bent u aan deze cijfers gekomen? Is het nattevingerwerk of is er een gedegen onderbouwing? Dat laatste missen we nog een beetje, maar vinden we wel belangrijk om te weten voordat we in kunnen stemmen met het plan.

 

Preventie en handhavingsplan Drugs 2017-2020

Voorzitter,

Om positief te beginnen, de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de aanpak van illegale wietteelt, waarvoor de VVD de verantwoordelijk portefeuillehouder wil bedanken. Dergelijke praktijken kunnen zeer gevaarlijk zijn voor de directe omgeving en het is dan ook goed om te zien dat hier stevig op werd gehandhaafd. De daling in het oprollen van het aantal wietplantages neemt af, wat ons doet vermoeden dat deze zero-tolerance aanpakt helpt. Wel vinden we het jammer dat er over verdere aanpak hiervan zo goed als niet gesproken wordt in dit stuk.

 

We hebben er wat moeite mee dat er steeds wordt gesproken van een hoog, of onverminderd hoog drugsgebruik in Sliedrecht. Voornamelijk omdat de cijfers die gepresenteerd worden zich nu niet echt goed laten lenen voor het trekken van een dergelijke conclusie. De gepresenteerde cijfers in dit stuk laten zich moeilijk vergelijken. Voor zoverre de vergelijking wel gemaakt kan worden scoort Sliedrecht vaak beter dan de rest van de regio. Echter zijn de cijfers die in het stuk staan niet eenduidig. Als we de cijfers die qua cannabis gegeven worden bekijken, zien we het volgende, landelijk heeft van de 12 t/m 16 jarige 10% cannabis gebruikt. Lokaal en regionaal is er opeens geen onderscheid meer tussen softdrugs en harddrugs, wat het voor ons moeilijk maakt om hier een zinnige conclusie als; het middelengebruik in Sliedrecht is hoog, uit te trekken. We vinden het daarnaast belangrijk om te weten of er sprake is van incidenteel, of frequent gebruik. Voorzitter, we zouden willen dat deze cijfers beter inzichtelijk worden gemaakt, want het lijkt nu meer op bangmakerij waar geen duidelijke grond voor is.[3] Als de portefeuillehouder daarna nog van mening is dat het drugsgebruik hoog is, zouden we als VVD graag ook willen weten hoe het komt dat het drugsgebruik hier in Sliedrecht hoog is. Heeft dit te maken met bijvoorbeeld medicijngebruik, of de ligging van Sliedrecht met grote steden op korte reisafstand?

 

De 7 doelen die genoemd worden, daar kunnen we ons in vinden. Echter vragen we ons af of alle  middelen die in het voorstel genoemd staan ook bij zullen dragen aan het behalen van deze doelen. Zaken als voorlichting geven aan ouders of verzorgers, aan scholen en aan de horeca staat voor ons buiten kijf, goed dat dit gebeurt. Er staan echter een aantal acties in het plan, waar we onze vraagtekens bij hebben.

 

Het invoeren van een leeftijd gerelateerde verkoophoeveelheid softdrugs waarbij jongvolwassenen tussen de 18 en 21 jaar een maximale softdrugshoeveelheid van 1 gram per dag kunnen kopen. Dit is een maatregel waar we helemaal niets voor voelen. Het lijkt ons dat er met deze maatregel sprake is van rechtsongelijkheid. Op deze manier criminaliseren we de Sliedrechtse volwassenen tussen 18 en 21, zonder goed onderbouwde argumenten. Want voorzitter, hoe komt de portefeuillehouder er precies bij dat het deze leeftijdscategorie is die doorverkoopt aan minderjarigen? Daarnaast vinden we dat het deze doorverkoop is, die dan aangepakt moeten worden, niet de gedoogde verkoop in de coffeeshop, waar landelijke richtlijnen voor zijn.

 

Softdrugsgebruik in Elektra niet langer toestaan, daar kunnen we ons als VVD wel enigszins in vinden. De signalen die we van SOJS in de vorige Beeldvormende vergadering ontvingen, geven ons wel het vermoeden dat wanneer deze maatregel wordt ingevoerd, een investering op bijvoorbeeld de capaciteit van de ambulante hulpverlening door SOJS noodzakelijk is. De jongeren uit beeld verliezen en daarmee het probleem onder het tapijt vegen is voor ons geen optie. De hulpverlening staat voor ons op één, bij voorkeur buiten Elektra. We zullen hierover nog in gesprek gaan met het bestuur van SOJS om voor ons inzichtelijker te maken wat de implicaties van deze maatregel precies zullen zijn.

 

Een restrictief beleid ten aanzien van smart-head en growshops is in onze ogen een schijnveiligheid. Met name omdat in het stuk het volgende staat; tevens wordt drugsgebruik afgeremd omdat attributen hiervoor lastiger te verkrijgen zijn. Op zich klinkt dat logisch, maar ik zou u graag uitnodigen eens te googelen op dit soort winkels en u zult zien dat de producten, omdat het legale ondernemingen betreft, de volgende dag nog bij u op de mat kunnen vallen. Zelfs de bekendste webwinkel van Nederland verkoopt dergelijke attributen. Een maatregel als deze zien we als het schieten van hagel.

 

Tot slot hebben we nog een opmerking over het rioolwateronderzoek. Aan het einde van het stuk wordt gesteld dit onderzoek jaarlijks uit te gaan voeren, echter staat deze bij de begroting maar tweejaarlijks ingeboekt. Hoe vaak willen we dit nu precies gaan doen? We willen daarbij wel een kanttekening plaatsen, namelijk dat we van mening zijn dat er op dit moment geen te harde conclusies getrokken moeten worden uit het rioolwateronderzoek, zeker omdat het aantal gemeenten dat zo’n onderzoek heeft uitgevoerd zich nog niet leent voor een goede vergelijking. Daarnaast vragen we ons af of één enkele meting zoals nu uitgevoerd, echt representatief is voor het drugsgebruik in onze gemeente.

Samenvattend vinden we dit te stuk te negatief van toon en schildert het Sliedrecht af als een dorp waar drugs ten overvloede wordt gebruikt. De onderbouwing missen we in de meeste gevallen, en voor zo ver de onderbouwing er wel is, vinden we hem rammelen. De doelstellingen zijn goed, echter lijkt het gekozen pad om deze doelen te behalen vaak te kort door de bocht en wederom, niet goed onderbouwd.